Gedragscode

Code of conduct


Running Team Eindhoven wil een maximale bijdrage leveren aan een prettig en veilig sportklimaat. Om de kans op ongewenst gedrag zo veel mogelijk te beperken maakt deze gedragscode deel uit van het verenigingsbeleid.

 

Op deze pagina lees je waar we voor staan, welke eisen we stellen aan de organisatie. En welke gedragingen we onderling aansporen en ontmoedigen. In het algemeen en specifiek voor het kader, de sporters en aanwezige ouders & verzorgers (en overige toeschouwers) voorziet het beleid in de volgende punten:

Running Team Eindhoven wants to make a maximum contribution to a pleasant and safe sports climate. To limit the chance of undesirable behavior as much as possible, this code of conduct is part of the club policy.

 

On this page you can read what we stand for, what requirements we set for the organization. And what behavior we encourage and discourage. In general and specifically for the cadre, the athletes and parents and caretakers (and other spectators), the policy provides for the following points:

 


Algemeen

General


Algemene normen


Respecteer de regels van je sport


Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport


Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig


Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport


Samen staan voor een faire sport

 

General standards


Respect the rules of your sport


Respect team mates and opponents


Treat all participants in your sport equally


Do not use (physical, mental and verbal) violence in sports


Stand together for a fair sport


Kader

Cadre


VOG

Uitvoerende bestuursleden en trainers overleggen aan het verenigingsbestuur binnen 3 maanden na aanvang van de werkzaamheden een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) met betrekking tot de onderstaande items. Deze wordt door de vereniging gefaciliteerd en vergoed. 

 

1. Informatie

1.1 Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen

1.2 Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan

1.3 Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen

 

2. Geld

2.1 Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan

2.2 Budgetbevoegdheid hebben

 

3. Goederen

3.7 Het beschikken over goederen

3.8 Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d. , die bij oneigenlijk of onjuist gebruik een risico vormen voor mens (en dier)

 

4. Diensten

4.1 Het verlenen van diensten (beveiliging, onderhoud, catering, schoonmaak etcetera

4.3 Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving

 

5. Zakelijke transacties

5.3 Het beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen

 

6. Proces

6.2 (Rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd, anders dan een intern transport binnen een bedrijf

6.3 (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd

 

7. Aansturen organisaties

7.1 Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen

 

8. Personen

8.4 Belast zijn met de zorg voor minderjarigen

8.5 Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten

8.6 Kinderopvang

 

Reanimatie en AED

Uitvoerende bestuursleden en trainers overleggen binnen 3 maanden na het aanvangen van werkzaamheden een certificaat Reanimatie en AED. De benodigde cursus wordt door de vereniging gefaciliteerd en vergoed.

 

EHBO

Uitvoerende bestuursleden en trainers overleggen binnen 3 maanden na het aanvangen van werkzaamheden een certificaat EHBO. De benodigde cursus wordt door de vereniging gefaciliteerd en vergoed.

 

Gedragsregels trainers

 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige sporters
 • Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben
 • Leer uw sporters dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken
 • Deel waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheden en fysieke gesteldheid
 • Bedenk dat minder getalenteerde sporters evenveel aandacht nodig hebben als getalenteerde sporters
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten en iets willen leren
 • Bedenk dat winnen slechts een onderdeel van het spel is, net als verliezen
 • Schreeuw niet en maak kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen
 • Zorg er voor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren
 • Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn
 • Ontwikkel team-respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor beslissingen van de jury en voor de trainer van de tegenstander
 • Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde sporter wel of niet kan lopen
 • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren
 • Wees gul met lof wanneer het verdiend is
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groeiontwikkeling van kinderen

 Gedragsregels bestuurders

 • Zorg er voor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht of leeftijd
 • Sta niet toe dat welk trainingsprogramma dan ook primair voor de toeschouwer wordt gemaakt
 • Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren
 • Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren
 • Denk er aan dat de sport beoefend wordt  om het spel en de trainingen gedaan worden om de beheersing van de beweging
 • Zorg er voor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien, wees wel gul met lof voor inzet en prestatie
 • Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials, ouders en nieuwsmedia
 • Zorg er voor dat ouders, trainers, sponsors, artsen en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden m.b.t. fair play in sport en spel
 • Zorg er voor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen
 • Biedt cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit voor, tijdens en na de wedstrijd

Statement of Behavior

Board members and coaches will submit a VOG (Declaration of Good Conduct) to the board within 3 months of starting activities with regard to the items below. This is facilitated and reimbursed by the club.

 

1. Information

1.1 Having authority to consult and / or edit systems

1.2 Handling sensitive / confidential information

1.3 Knowledge of safety systems, control mechanisms and verification processes

 

2. Money

2.1 Handling cash and / or cashless securities and / or (digital) securities

2.2 Have budget authority

 

3. Goods

3.7 Having goods

3.8 The possession of substances, objects and objects, etc., that pose a risk for humans (and animals) in case of improper or incorrect use

 

4. Services

4.1 Providing services (security, maintenance, catering, cleaning, etcetera

4.3 Providing services in the personal living environment

 

5. Business transactions

5.3 Deciding on quotations (conducting negotiations and concluding contracts) and making tenders

 

6. Process

6.2 (Traveling) transport whereby goods, products, mail and parcels are transported and / or delivered, other than internal transport within a company

6.3 (traveling) transport where people are transported

 

7. Managing organizations

7.1 Persons who, by their function, direct people and / or an organization (or a part thereof)

 

8. Persons

8.4 Being taxed with the care of minors

8.5 Being taxed with care for (needy) people, such as the elderly and the disabled

8.6 Childcare

 

CPR and AED

Board members and coaches will submit a CPR and AED certificate within 3 months of starting work. The required course is facilitated and reimbursed by the association.

 

FIRST AID

Board members and coaches will submit a first aid certificate within 3 months after starting work. The required course is facilitated and reimbursed by the association.

 

Code of conduct for trainers

 • Be reasonable in your requirements regarding the time, energy and enthusiasm of young athletes
 • Remember that young people also have other interests
 • Teach your athletes that the rules of the game are agreements that no one can ignore
 • If possible, divide the children according to age, skills and physical condition
 • Remember that less talented athletes need as much attention as talented athletes
 • Remember that children enjoy sports and want to learn something
 • Remember that winning is only part of the game, just like losing
 • Do not shout or ridicule children if they make mistakes or lose a competition
 • Make sure that materials meets the safety requirements and is suitable for the age and skills of the young people
 • When classifying and determining the duration of the workout times, account should be taken of the degree to which the children are adults
 • Develop team-respect for the skill of the opponent and for decisions of the jury and for the trainer of the opponent
 • Follow the advice of a doctor when determining whether an injured athlete can or can not walk
 • Children need a trainer that they respect
 • Be generous with praise when it is earned
 • Keep track of the principles of good training and growth development of children

 Code of conduct for directors

 • Ensure that there are equal opportunities for participation in sport for all young people regardless of their skill, gender or age
 • Do not allow any training program to be made primarily for the spectator
 • Appliances and facilities must meet the safety requirements and be suitable for all young people
 • The age and degree of maturity of the youngsters must be taken into account in the competition provisions and the duration of the matches
 • Remember that the sport is practiced for the game and the training to be done to control the movement
 • Make sure that the reward is not seen as the most important, be generous with praise for commitment and achievement
 • Distribute a code of conduct regarding sportsmanship among the spectators, trainers, players, officials, parents and news media
 • Make sure that parents, trainers, sponsors, doctors and participants are aware of their influence and responsibilities in relation to fair play in sports and games
 • Make sure there is proper supervision of qualified and experienced trainers and officials who are capable of promoting sportsmanship and good technical skills
 • Offers courses (clinics) to improve training for and leading a competition with an emphasis on sportiness before, during and after the race

trainers

 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige sporters
 • Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben
 • Leer uw sporters dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken
 • Deel waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheden en fysieke gesteldheid
 • Bedenk dat minder getalenteerde sporters evenveel aandacht nodig hebben als getalenteerde sporters
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten en iets willen leren
 • Bedenk dat winnen slechts een onderdeel van het spel is, net als verliezen
 • Schreeuw niet en maak kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen
 • Zorg er voor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren
 • Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn
 • Ontwikkel team-respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor beslissingen van de jury en voor de trainer van de tegenstander
 • Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde sporter wel of niet kan lopen
 • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren
 • Wees gul met lof wanneer het verdiend is
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groeiontwikkeling van kinderen

coaches

 • Be reasonable in your requirements regarding the time, energy and enthusiasm of young athletes
 • Remember that young people also have other interests
 • Teach your athletes that the rules of the game are agreements that no one can ignore
 • If possible, divide the children according to age, skills and physical condition
 • Remember that less talented athletes need as much attention as talented athletes
 • Remember that children enjoy sports and want to learn something
 • Remember that winning is only part of the game, just like losing
 • Do not shout or ridicule children if they make mistakes or lose a competition
 • Make sure that materials meets the safety requirements and is suitable for the age and skills of the young people
 • When classifying and determining the duration of the workout times, account should be taken of the degree to which the children are adults
 • Develop team-respect for the skill of the opponent and for decisions of the jury and for the trainer of the opponent
 • Follow the advice of a doctor when determining whether an injured athlete can or can not walk
 • Children need a trainer that they respect
 • Be generous with praise when it is earned
 • Keep track of the principles of good training and growth development of children

bestuurders

 • Zorg er voor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht of leeftijd
 • Sta niet toe dat welk trainingsprogramma dan ook primair voor de toeschouwer wordt gemaakt
 • Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren
 • Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren
 • Denk er aan dat de sport beoefend wordt  om het spel en de trainingen gedaan worden om de beheersing van de beweging
 • Zorg er voor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien, wees wel gul met lof voor inzet en prestatie
 • Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials, ouders en nieuwsmedia
 • Zorg er voor dat ouders, trainers, sponsors, artsen en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden m.b.t. fair play in sport en spel
 • Zorg er voor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen
 • Biedt cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit voor, tijdens en na de wedstrijd

directors

 • Ensure that there are equal opportunities for participation in sport for all young people regardless of their skill, gender or age
 • Do not allow any training program to be made primarily for the spectator
 • Appliances and facilities must meet the safety requirements and be suitable for all young people
 • The age and degree of maturity of the youngsters must be taken into account in the competition provisions and the duration of the matches
 • Remember that the sport is practiced for the game and the training to be done to control the movement
 • Make sure that the reward is not seen as the most important, be generous with praise for commitment and achievement
 • Distribute a code of conduct regarding sportsmanship among the spectators, trainers, players, officials, parents and news media
 • Make sure that parents, trainers, sponsors, doctors and participants are aware of their influence and responsibilities in relation to fair play in sports and games
 • Make sure there is proper supervision of qualified and experienced trainers and officials who are capable of promoting sportsmanship and good technical skills
 • Offers courses (clinics) to improve training for and leading a competition with an emphasis on sportiness before, during and after the race

De sporters

  • Sport met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
  • Sport volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels
  • Vind eerlijk en prettig sporten belangrijk
  • Aanvaard de beslissingen van trainers en juryleden. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan na de wedstrijd, niet alleen met je teamgenoten en probeer er verbetering in te brengen
  • Beïnvloed de juryleden niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden
  • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen wanneer het minder ging dan je zelf verwachtte.
  • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes
  • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn en ook onsportief op te treden
  • Wijs je mede-sporters gerust op onsportief of onplezierig gedrag
  • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je teamgenoten en je ouders
  • Respecteer het werk van al die mensen die er voor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te lopen, dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend

The runners

 • Sport with respect for yourself, your teammates and your opponents
 • Sport according to the known or agreed competition rules
 • Find honest and enjoyable sports important
 • Accept the decisions of trainers and judges. If they do not seem to be suitable for their task, discuss it after the match, not just with your teammates and try to improve it
 • Do not influence the judges by improper language or aggressive gestures and words
 • Stay modest with a victory and do not be discouraged when it was less than you expected.
 • Congratulate the opponent on the success achieved
 • Unsportability of the opponent is never a reason to be unsportsmanlike and also to be unsportsmanlike
 • Remind your fellow athletes of unsporting or unpleasant behavior
 • Have the courage to discuss your own mistakes or shortcomings with others, for example with your trainer, your teammates and your parents
 • Respect the work of all those people who ensure that there are opportunities in your sport to train and run competitions, this is not so obvious

ouders/verzorgers

  • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport
  • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe
  • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen, regels die een goede trainer zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers
  • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling
  • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportvrouw/man
  • Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout gemaakt heeft of een wedstrijd heeft verloren
  • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen
  • Applaudisseer voor prestaties van alle sporters
  • Val een beslissing van een jurylid niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel
  • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen
  • Erken de waarde en het belang van vrijwilligers en trainers, zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken

Parents/guardians

 • Do not force a child who is not interested to take part in a sport
 • Remember that children play sports for fun and not for yours
 • Always encourage your child to play according to the rules, rules that a good trainer will adapt to the possibilities of the participants
 • Teach your child that honest attempts are just as important as winning, so that the result of each match is accepted without unnecessary disappointment
 • Turn a defeat into a victory by helping your child work on a greater skill and becoming a good sportswoman / man
 • Never ridicule the child and do not give it a scolding if it has made a mistake or lost a match
 • Remember that children learn the best by following
 • Applaud the performance of all athletes
 • Do not reject a decision of a juror in public and never question the integrity of such persons
 • Support all attempts to prevent verbal and physical abuse during sports activities by youth
 • Recognize the value and importance of volunteers and trainers, they give their time and knowledge to make your child's sports / recreation possible

Toeschouwers

  • Denk eraan dat de sporters voor eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening
  • Met name de jeugd doen dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini profsporters
  • Gedraag u op uw best, vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen van sporters/trainers/officials
  • Geef applaus bij goed prestaties van zowel uw bekenden als van andere deelnemers aan een wedstrijd
  • Toon respect voor tegenstanders, zonder hen zou er geen wedstrijd zijn
  • Maak een kind (en volwassene) nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of een training
  • Veroordeel elk gebruik van geweld
  • Respecteer de beslissing van de jury en andere officials
  • Moedig de jongeren aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden
  • Zorg er voor dat uw gedrag sportief is, goed voorbeeld doet goed volgen

Spectators

 • Remember that the athletes participate in organized sports for their own enjoyment
 • Especially the youth do not do this for your entertainment, nor are the athletes mini professional athletes
 • Behave at your best, avoid using foul language and insulting athletes / trainers / officials
 • Give applause at good performances from both your acquaintances and other participants in a competition
 • Show respect for opponents, without them there would be no competition
 • Never make a child (and adult) ridiculous and do not scold if it makes a mistake during a match or a training session
 • Convict every use of violence
 • Respect the decision of the jury and other officials
 • Encourage the young people to comply with the game / game rules
 • Make sure that your behavior is sporting, good example does well